طراحی و مهندسی

واحد مهندسی مهد نیرو کنترل با مشتریان به منظور ایجاد یک گروه مهندسی با ترکیبی بهینه از مهارت‌ها و تجربیات در تعامل است. هدف ما، حصول اطمینان از شناسایی بهترین راه‌حل به منظور ایجاد بیشترین ارزش برای مشتریان است. از این رو، فعالیت‌های ما شامل موارد زیر است:

– تهیه و تکمیل اسناد فنی مناسب برای مناقصات و بهینه‌سازی مشخصات فنی پروژه‌ها

– طراحی تجهیزات کمکی برقی و تهیه دستورالعمل‌های ساخت، نصب و راه‌اندازی

– بازنگری طراحی انجام شده توسط پیمانکاران