تست و بازرسی

مهد نیرو کنترل با توجه به دانش و توان نیروهای فنی خود آمادگی بازرسی ، نظارت و تست حین ساخت تجهیزات، تابلوهای کنترل وحفاظت و تابلوهای برق صنعتی با اجرای کنترلهای کیفی و کمی براساس مشخصات فنی و استانداردهای معتبر را دارد.